Leerstoornis

Wanneer spreken we van een leerstoornis?

BESCHRIJVING

Het is niet altijd gemakkelijk voor kinderen om de aangeboden leerstof te verwerken. Dankzij logopedische therapie kan er een snelle verandering teweeg gebracht worden bij leerproblemen. Soms hebben kinderen een grote achterstand opgelopen en blijven de problemen hardnekkig aanwezig, in dit geval is er sprake van een leerstoornis. We onderscheiden lees-, spelling- en rekenstoornissen.

Dyslexie

Bij dyslexie (leesstoornis) is er sprake van een automatisatie probleem bij het lezen. Er is een stoornis bij het omzetten van geschreven taal naar gesproken taal. Het leesniveau ligt beduidend lager dan het niveau dat je van het kind zou verwachten. Het ligt namelijk niet in dezelfde lijn als intelligentie en het reeds gevolgde onderwijs.

Enkele veel voorkomende problemen op vlak van lezen zijn:

 • Spellend lezen: letter voor letter tot een woord gevormd wordt.
 • Radend lezen: woorden gokken op basis van de eerste letters.
 • Verwisselen van gelijkende letters (b/d/p, ie/ei)
 • Weglaten of toevoegen van woorden (dikwijls functiewoorden zoals de/het/een)

Dysorthografie

Bij dysorthografie (schrijfstoornis) is er sprake van een automatisatie probleem bij het schrijven. De omzetting van gesproken naar geschreven taal verloopt moeizaam. Dit uit zich in moeilijkheden op vlak van spelling. Dyslexie en dysorthografie zijn nauw met elkaar verwant, de stoornissen komen vaak samen voor.

Enkele veel voorkomende problemen op vlak van spelling zijn:

 • Verwisselen van stemhebbende en stemloze klanken (v/f, z/s)
 • Verwisselen van moeilijke tweeklanken (eu/ui/uu)
 • Moeizame automatisatie van spellingsregels en onthoudwoorden
 • Moeilijkheden met leenwoorden (woorden uit vreemde talen)

Dysorthografie kan gepaard gaan met een zwak handschrift. De woorden zijn moeilijk leesbaar en worden niet op de lijnen geschreven. We verwijzen je graag door naar het luik kinesitherapie voor verdere info hierover.

Dyscalculie

Bij dyscalculie (rekenstoornis) is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Het kind slaagt er ondanks een goede intelligentie niet in om inzichten en rekenvaardigheden te verwerven. Het verwachte niveau wordt daardoor niet behaald in de klas.

Enkele veel voorkomende problemen op vlak van rekenen zijn:

 • Moeite met automatisatie van feitenkennis (splitsingen, maaltafels,..)
 • Foutieve rekenstrategieën bij het uitrekenen van sommen
 • Getalomkeringen
 • Verminderd inzicht in vraagstukken

BEHANDELING

Als de zorg op school onvoldoende is voor het kind, kan er bijkomende logopedische therapie opgestart worden. Alvorens deze therapie opgestart wordt, moeten volgende stappen doorlopen worden.

 • Aanmelding bij NKO/kinderarts/kinderpsychiater/…
 • Anamnese en testafname bij de logopediste
 • Goedkeuring bij NKO/kinderarts/kinderpsychiater/…
 • Logopediste stuurt alles door naar de mutualiteit
 • Na goedkeuring kan de therapie beginnen